2016.11.18(fri.)”galactic”

2016.11.18(fri.)"galactic"
11/18(fri.)
21:00start
“galactic”
Guest DJ –
Roy Comanchero (from Kobe),
Yuko Nishida (from Kobe)
DJs –
Kuno,
Miyamu,
J.Boy
Food –
ヴァンバラ (from Osaka)

2016-11-03 | Posted in @outrecord  

related